Video záznamy ze zasedání zastupitelstva Obce Sokolov zveřejňuje správce Lukáš Zykán (lukas.zykan@pirati.cz). Účelem a právním základem zveřejnění záznamu je oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na lepším informování občanů a další veřejnosti o celém jednání zastupitelstva Obce Sokolov.

Před začátkem zaznamenávaného jednání zastupitelstva Obce Sokolov jsou přítomné osoby (neurčená veřejnost), jejichž osobní údaje se mohou na záznamu vyskytovat, upozorněny na pořizování záznamu a že bude záznam zveřejněn (obdobná informace je po celou dobu jednání zastupitelstva Obce Sokolov vyvěšena na dveřích vchodu do jednací místnosti).

Zveřejněné záznamy jsou s ohledem na dobu trvání volebních období a potřebu znát i historii rozhodování zastupitelstva uchovávány po dobu existence systémů, v nichž je záznam pořízen, nebo po dobu funkčnosti záložních nosičů dat, nejvýše však po dobu 20 let.

Každý subjekt osobních údajů (osoba) má právo požadovat od správce opravu chybně zveřejněných osobních údajů, výmaz nebo omezení zpracování nadbytečně zveřejněných osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracovávání zasláním požadavku na email lukas.zykan@pirati.cz. Přístup osob k jejich zaznamenaným osobním údajům je zajištěn zveřejněním záznamů.

Subjekt osobních údajů může v případě pochybností o dodržení požadavků právních předpisů podat stížnost u dozorového úřadu – ÚOOÚ (www.uoou.cz).

 

Záznam z jednání zastupitelstva 15. 11. 2018